pátek 26. ledna 2024

 Rok 2024 - rok přelomových změn

Světlo vítězí

Je již konec ledna 2024 a globální mafiánská elita již pomalu přiznává porážku. Je to patrné na nervozitě vládnoucí moci, na zájmu o členství v BRICS+ i na urputné snaze dosavadní moci uškodit lidem co možná nejvíce, a to včetně přípravy nové smrtící epidemie uměle vyvinutými a vyprodukovanými patogeny. Jenže s pomocí boží, tedy zdroje lásky a lidské energie činit to, co je božím záměrem, se postupně lidem s lidskou duší daří eliminovat mocenské struktury a jejich temné satanské síly. Celý svět se probouzí navzdory zuřivé snaze temných struktur utužit despocii, cenzuru a zotročování lidí. Cítíte se v práci přetíženi nesmyslnými úkoly? Pak vězte, že to jsou poslední křeče těch, kteří kromě parazitismu na běžné lidské populaci nic neumí a jejich psychopatickým cílem je ovládat nás, nepodvolené. I oni však cítí, jak jim dohořívá svíčka.

Spojování světlých sil pokračuje. Není to bez zádrhelů a bez projevů snahy Temných zasévat rozkol mezi vlastence, konzervativce a obhájce všech lidsky důstojných tradic a běžného smysluplného života. Právě vědomí této snahy nás ale činí silnějšími a odolnějšími. Navazujeme dříve nepředstavitelné vztahy mezi tzv. pravicí a tzv. levicí, což nás vede k použití toho nejlepšího z idejí obou směrů, uměle od sebe oddělovaných. Vždyť lidé svobodní a současně odpovědní dokáží konat se sociální ohleduplností a mít přátele mezi lidmi vyznávajícími význam kolektivního vědomí a vzájemných společenských aspektů lidského života. 

Již samotné používání hanlivé nálepky "chcimírové" jasně ukazuje na ty, kteří žijí pouze z nesmyslných konfliktů mezi lidmi a jejich podvědomí je satansky temné. Odtud pochází nacismus jako nenávist k jiným národům, fašismus jako sklon ovládat jiné lidi a šovinismus jako nekritická sebechvála a nesmyslné upřednostňování vlastního národa. Skutečný Bůh si nevyvolil žádný národ, protože by tím popřel nedělitelnou lásku věnovanou celému lidstu a každému člověku současně. Bohorovní mocichtivci včetně vatikánské vrchnosti porušují boží přikázání jedno za druhým a netuší, jak rychle tím ztrácejí své Satanovi zaprodané duše a jakýkoli respekt. I mnozí klerikové již veřejně odhalují podstatu bezbožnosti zejména katolických elit, jež se zkompromitovaly v minulosti podporou nacismu a fašismu v Německu.

Chazarská mafie, která tvoří jádro temné globální elity páchající zločiny proti lidskosti a obviňující z toho nevinné nepodvolené je spolu se svými nohsledy  monitorována a je cílem tzv. bojovníků Světla. Nezapomínejme na roli Bílých klobouků ve vojenských silách USA, na kybernetické bojovníky z Qanon, na různé donedávna neviditelné tajné společnosti v Asii, na centrum Slovanství v RF a na spoustu běžných vlastenecky cítících se lidí v Evropě i v obou Amerikách, kteří společně vytvářejí nesmírně silnou vlnu pozitivní energie, jež prostupuje celým lidstvem. Právě tato nová spojená globální síla činí dosavadní globální vrchnost a její pohůnky tak slabé a prosící o zachování života, ač tím svým dokázali, že si dále žít nezasluhují.

V naší zemi je místní slouhovská cizím zájmům zaprodaná vrchnost tak hloupá, že si neuvědomuje, co se ve světě skutečně děje. Podceňuje naši společnou sílu, nebojácnost a ochotu přinášet oběti systémové změně ve prospěch všech lidí, kteří chtějí jako lidé žít v přátelství míru a důstojnosti. Pracujeme neustále a jsme připraveni již letos převzít odpovědnost za systémové změny ve prospěch drtivé většiny lidí v naší zemi. Nezatracujeme pomýlené, kteří podlehli vábení Temných, člověk je tvor chybující, ale musí mít příležitost své chyby napravit. Připravujeme pro každého pracujícího člověka důstojný příjem jako nárok, aby nikdo nemusel uvažovat o nemravných a nelegálních formách získání cizích peněz a cítit se okrádán. Snížíme a budeme dále snižovat cenovou hladinu při růstu produktivity práce. Zásadně zredukujeme počty poslanců a Senát pověříme legislativně kotrolní rolí z hlediska ústavnosti. zavedeme jedinou daň a zjednodušíme celý právní systém, v němž ústava bude obsahovat základní mravní zásady jako podmínku legality. Jsme připraveni skládat účty z toho, jak budeme s vaší pomocí spravovat naši zemi. Postupně odbouráme vše, co není lidsky důstojné, co parazituje na lidech i celé společnosti a co slouží cizím parazitním zájmům. Vytvoříme podmínky pro lidskou vzájemnost a přátelství a pro bezkonfliktní život pro každého občana naší země. Známe výhody mírového a přítelského soužití mezi národy na planetě Zemi. Víme, jak chránit přírodní zdroje i ekosystémy biosféry Země a zajistíme trvalou stabilu a rovnováhu planetárního systému života bez nesmyslných paušálních zákazů a selektivní nespravedlnosti.

Přidejte se k nám a zjistíte, že třetí cesta je ta, která nám byla záměrně skrývána jako nejlidštější a zajišťující smysluplný šťastný život nás všech podle božího záměru. Již nikdy nad námi nebude mít moc žádná temná síla a žádný Satan.

pátek 6. října 2023

 Slednocování alternativy pokračuje

Pod pláštíkem médií dochází k tomu, čeho se místní vrchnost nejvíce bojí - k sjednocování alternativních sil. Probíhají jednání bez ohlednu na politickou orientaci či členství v té či oné partaji či hnutí. Spojnicí je samozřejmě demise vlády a nastolení vlády mravných neúplatnýchodborníků, jimiž alternativa disponuje. Na tomto základě se pak začne se zjednodušováním všeho, co zjednodušením získá efektivnost a pochopení lidí. Tedy zjednodušit daňový systém, právní systém, vládní systém instiucí - (Ú)OSS. Vláda bude sloužit občanům a nastaví základní mantinely pro mezilidské, pracovní a volnočasové vztahy a aktivity. Dojde ke zrušení článku 10a ústavy a k opuštění NATO jakožto agresivního bloku, jehož cílem zlikvidovat nepohodlné státy a státníky a udržovat moc nelidských elit.

Sjednocování si z tzv pravice bere odpovědnou svobodu a z tzv. levice lidskost a rovnost lidí a národů. je snadné se domluvit na nepřekročitelných mantinelech daných základními mravními principy a na doporučených prvcích chování v osobním, pracovním a společenském životě. Nikoli politika, ale skutečná, mnohooborová odbornost a schopnost komplexního vnímání se stane základem řízení naší země jako jednotného národního společenství a státu.

Veškeré činnosti při výkonu státní služby lidem, tedy i činnosti ministrů, premiéra a prezidenta budou odměněny průměrným platem, a následně, pokud se tento zvýší, jeho jedeapůlnásobkem. Nikdo si nesmí z řízení státu a celé země dělat svoji živnost, musí mu stačit to, co stačí většině populace. Lidé se v dostatečně svobodném prostředí budou zvykat na svou odpovědnost za své životy. Současně bude těm z lidí, kteří mají objektivní nedostatky a vady, účinně pomoženo mezilidskou výpomocí s doplňkem v podobě státní pomoci, bude-li třeba. každý člověk má právo na materiálně i duchovně důstojný život.

Lidské svědomí se stane tím, čím se každý z nás bude řídit. Čím více takových nás bude, tím méně bude potřeba striktních mantinelů, v nichž se budeme pohybovat. Vytvoříme společnost lidské vzájemnosti při ocenění mimořádných schopností moudrých lidí k vedení a pružnému nastavování podmínek běžného života nás všech. Prevence podložená komplexním vnímáním a z toho plynoucími vědomostmi nahradí zbytečnou sanaci vzniklých škod. I zde se plně projeví odpovědnost každého člověka za své konání.

Základní ideou sjednocení je národní společenství duchovně vyspělých důstojných lidí mírově a férově spolupracujících s jinými lidmi, národy a státy v zájmu společného prospěchu k realizaci božího záměru. Jiné lidské cesty totiž není.

pátek 29. září 2023

 Nezvratný proces

Jakkoli se zdá, že to jde s naší zemí i s celým světem od deseti k pěti ve zrychleném režimu, jde jen o zdání. Proces, který již započal ne tak dávno, je totiž nezvratný. O jaký proces jde a proč je nezvratný?

Ten proces lze nazvat denacifikací a demilitarizací. Má i jiné názvy, jako je GESARA či Probuzení. Podstatou tohoto procesu je jednou provždy zkoncovat s davo-elitářským socioekonomickým supersystémem globálního rozměru a s nelidskými elementy v čele s chazarskou mafií a jejími služebníky. Věřící si tento proces mohou představit jako konec panství Satana na planetě Zemi.

Nezvratitelnost tohoto procesu se odvíjí od dvou zásadních skutečností. Tou první je rostouci zdrojový deficit kolektivního západu (KoZa), kdy ovládán chazarskou mafií ve snaze udržet své neudržitelné globální panství se hroutí zevnitř finančně, sociálně i technologicky. Globální finanční systém se hroutí z prostého důvodu - není již nový zdroj k parazitnímu zbavení veškeré jeho energie. Ano, energie globálního systému, který je založen na vzájemně protichůdných prvcích, se každým dnem vyčerpává více a více. Projevuje se to růstem zadlužení, zhoršenými bilancemi finančních institucí, které právě čelí nezájmu o úvěry a rostoucímu vlivem zemí BRICS+ při přebírání otěží globálního vývoje. A to je tendruhý faktor. Ostatně šíření idejí BRICS+  je součást onoho nezvratitelného procesu. Lidé již mají dost parazitních praktik globálních mocenských struktur i bezstrukturního davo-elitářského řízení.

Úvěry a úroky z nich předstvují úvěrovou emisi peněz, kdy se cca 90% nových peněz stává součástí bankovních aktiv, kdy si tento podíl novách peněz úvěrující banka přivlastní. Diky úvěrové emisi peněz ale došlo k nekontrolovatelné inflaci, kdy je v oběhu příliš mnoho peněz, aniž by plnily své funkce, tedy především tu základní - zprostředkovat směnu. Růst zadluženosti pak táhne nedostatek peněz na produktivní a částečně i spotřební transakce. Zejména ale roste zadlužení vládní (státní, veřejné), protože se ukazuje, že sebrat lidem svobodu a zakázat jim dostupnou energii při vysoké inflaci vede k sílícímu sociálnímu napětí, které může smést jakkoli silnou vládu.

Brzdit rostoucí zadluženost může rostoucí inflace, která umožní splácet dluhy znehodnocenými penězi. Jenže znehodnocené peníze znamenají zásadní pokles kupní síly, což vede k poklesu poptávky a k poklesu hospodářského výkonu. To ale dále zhoršuje ukazatele jako je podíl zadlužení na HDP.  V ČR právě sledujeme stagnaci uměle nafouklého HDP při vysoké inflaci (stagflace) a při poklesu kupní síly. Tyto jevy ukazují, že současný finanční systém, který se bez úvěrů, úroků, inflace a hospodářského růstu neobejde, začíná v důsledku výše zmíněných souvislostí kolabovat. 

Nezvratný proces počítá s tím, že se špatný finanční systém zhroutí. Dříve, než by toto zhroucení způsobilo chaos a sociální bouře, my, členové a hybatelé uvedeného procesu již máme nachystán jiný systém, jednoduchý, vnitřně bez rozporů a bez nadbytečných podmínek. V prostředí ČR má národní NESARA unikátní prvky, které zajistí na jedné straně všeobecnou dostupnost peněz pro využití při směně, na druhé straně pak jednoduchá pravidla pro lidský život, podnikání a státní uspořádání při respektování zásady zdrojové stability. Vnitřní hospodaření tak bude převážně soběstačné s obchodní výměnou u přebytků a nedostatků vlastních zdrojů. Zahraniční vztahy se dramaticky změní v přátelské a kooperační na základě suverénního postavení národních států v bilaterálních i globálních vztazích. Základem se stanou dvoustranné mezistátní smlouvy platné pro smluvní strany a multilaterální smlouvy na základě společných souladných národních zájmů.

Dočasně bude nezbytné respektovat zdrojovou restrikci s ohledem na nedostupnost nebo nevhodnost získávání některých přírodních zdrojů. Brzy bude toto omezení překonáno novými technologiemi, které zásadně sníží cenu energií a zajistí jejich nejširší dostupnost. Lidé budou moci uživat dostatku energie ve všech životně důležitých formách, přestanou být nemocní a začnou si vzájemně být k užitku bez nepřátelství a energicky vyčerpávajícíh bojů. To zajistí externí modulace lidského vědomí, která uvolní stavidla lidské pozitivní tvořivosti bez patologických jevů jako je kriminalita, psychopatie a sociopatie, parazitismus, boj o zdroje a vliv a další jevy, jež plynou z oslabení a prodeje lidské duše lidmi slabé povahy temným silám.

Ničeho se nebojme, změna se blíží stále rychleji, jakkoli se může zdát být příliš daleko. Mějme se jako lidé rádi, pracujme na sjednocení na základě ideje lidské důstojnosti a mravnosti a na společném postupu proti zločincům proti lidskosti ve vládě a jejich mafiánským pomocníkům ve všech oblastech lidské činnosti. Mnozí z nich již vědí, že mají na kahánku. Mohou kopat, ale fatálně škodit již nedokáží. Je to jejich neslabná derniéra. Tak končí ti, pro něž byla moc a peníze nade vší lidskou mravnost. Buďme silní duchem a řiďme se svým svědomím. To je cesta ve shodě s oním nezvratným procesem.

úterý 12. září 2023

 Demonstrace: síla jednoty

A proto to má cenu

Zažili jsme v poslední době několik protivládních, a do jisté míry i protisystémových demonstrací. Ta nadcházející je svolána na sobotu 16. září na 14:00 na pražské Václavské náměstí.

Co to pro nás znamená? Začnu tím, že na rozdíl od různých škarohlídů hodně. Tyto demonstrace jsou hlasem lidu, který je tím hlasitější, čím více je účastníků, kteří vědí, proč přišli. A těch bylo na těch posledních demonstracích drtivá většina, kteří vědí, že tato vláda škodí naší zemi, našemu národu a nám všem. Co jsme bez kořenů a národní identity, bez slavných období dějin a bez poučení z těch hanebných? Pouze ten národ, která zná své dějiny nezkresleně a s vědomím odkazu předků, je silný a není hříčkou jakékoli moci.

Není podstatné, kdo demonstraci na tuto sobotu svolává ani kdo řeční. Je však podstatné, oč na ní jde. Jde totiž o nic menšího než o projev jednoty lidu, jakkoli se jako jednotlivci lišíme v detailních postojích. A o to jde - sjednotit většinu z nás kolem poznání, že diletanti a nohlsedové elit upadajícího kolektivního západu řízeného globální zrůdou chazarské mafie s nacistickými a fašistickými projevy nemají ve vládě a dalších významných pozicích co pohledávat.

Na demonstracích vystupují lidé, kteří vědomě nesdílí vládní politické názory a mnohdy ani vládou marně udržovaný současný socioekonomický systém, jehož podstatou je ovládání nevědomého davu elitou. Jakoupak ale elitou, když jde o samozvanou skupinu mocichtivých psychopatů? Mají lidskou podobu, ale ne lidskou duši. Jsou schopni pro udržení vlastního blahobytu zlikvidovat 90 % globální populace, jen aby si udrželi své exkluzivní mocenské postavení. 

Nelidské vládnutí je tím, co nás žene do demonstrací. Přesněji, je to to, co nás sjednocuje v úsilí o změnu systému v takový, kde ti nejlepší a nejlidštější mají právo vést ostatní k posilování osobní odpovědnosti, a tím i určité samostatnosti a současně k celospolečenské spolupráci při budování parazity zdevastované vlasti.

Kdo byl na některé z předchozích demonstrací, tak jistě vnímá tu obrovskou společnou sílu prožitku a odhodlání nedat svá lidská práva za pozlátko spotřebního zboží. Vždyť není více člověkem ten, kdo má více majetku a peněz, bývá to spíše naopak. Vítejme ale ty majetné, kteří si uvědomili, že nadále již nemohou na nás parazitovat, ale mohou se s námi dělit a společně s námi pak objevovat kouzlo nejširší spolupráce napříč celou společností.

Jak jste si jistě povšimli, jsem součástí skupiny systémových reformátorů s hlavním motivem lidské vzájemnosti, tedy praktické aplikace Zákona Jednoty. Naše NESARA ČR je již připravena ke spuštění, jakmile pominou globální hrozby od všehoschopné chazarské mafie. Ta se již nyní právem obává o svou existenci. Spojení vojenské síly amerických Bílých klobouků a ruského Specnazu pro ně znamená smrtelné nebezpečí. Tribunály běží na plné obrátky a ti, kteří se prokazatelně provinili proti lidskosti, jsou souzeni a odsuzováni k nejtěžším trestům včetně hrdelních.

S těmito informacemi lze přijít na demonstraci beze strachu a s plným vědomím, že jsme součástí něčeho většího, globálního, co nás chrání a dodává nám sílu nepodvolit se současné moci a stát pevně na straně lidskosti, vzájemnosti a odpovědné svobody. To vše, bez ohledu na umělé politické dělení na pravici a levici, je přirozenou součástí naší lidské duše. My, Slované máme tento dar v sobě a vždy máme příležitost jej projevit veřejně. Učiňme tedy tak a zaplavme Prahu lidskou důstojností jako protiváhu parazitismu a podřízenosti naší vrchnosti. My JSME LIDÉ, a jsme si toho vědomi. Proto je tak přirozené se společně v sobotu v Praze potkat. Těch pár korun na cestu a sobotní odpoledne je jen málá oběť velké věci - silného hlasu lidské jednoty nadále netrpět mocenskou zvůli diletantů a patolízalů cizí nedobré moci.

O svou energii se již nesmíme nechat jakkoli a kýmkoli okrádat, pak ji můžeme navzájem sdílet a posilovat tak jeden druhého. To jsou znaky probouzejícího lidského vědomí. Se Stvořitelem ve svém svědomí pak pozvedneme své vibrace natolik, že temné síly již nad námi ztratí jakoukoli moc. A to to nám, lidem s lidskou duší, jde především.

Tento čtvrtek bude další pořad o systémové reformě na Svobodném vysílači (svobodnyvysilac.cz). Zvu Vás tím, přátelé, k zamyšlení se nad společnou systémovou reformou. Za nás ji žádný Mesiáš neudělá...

pondělí 17. července 2023

Svatá Anna

Co na svátek sv. Anny 26. července nikoho jistě nepřekvapí, jsou chladnější rána.  Chlad přináší konec monzunové periody, kterou jsme již několik let jaksi nezažili. S tím a s prodlužující se nocí přicházejí chladnější ranní vánky. Ten letošní ranní vánek ale může být extrémě horký.

Zvěsti naznačují, že by se 26. července mělo přihodit něco, co předznamená konec mnohatisícileté tyranie obyčejných lidí. Ano, silám světla již dochází trpělivost se zločinnou chazarskou mafií tyranizující tento svět. Jakoby nestačily Hitlerové, vyskakují satanističtí nelidé z každého koutu Země. Vyskakují, protože v podzemí již je příliš horko. Jak tak vyskakují, jsou monitorováni a jejich zdroje se valem tenčí. Bez energie ani Satan a jeho uctívači nemohou páchat zlo. A my jim tu energii nedáme!

Zvýšená frekvence Země se snoubí se zvýšenou frekvencí různých živých bytostí na jejím povrchu. Tam, kde zůstávají nízké frekvence, tam se soustředí síly světla a postupně eliminují Zlo, jakoby bojovníci světla usekávaly mafiánské chobotnici její chapadla. S každým chapadlem pak mizí i energie temných satanistických sil. Mnozí zločinci proti lidskosti již byli nebo nyní jsou pohnáni před nezkorumpované vojenské soudy a v poslední době i před soudy civilní, kde již zavládl lidský duch.

Svět se masově odvrací od hegemonistické US deep state kabaly a od jejího mocenského nástroje - US dolaru. Sdružení BRICS + je stále více populární mezi jednotlivými zeměmi pro svou obecně lidskou a férovou zahraniční politiku a mezinárodní obchod. Bývalé kolonie v Africe, Asii a Jižní Americe, jejichž koloniální statut se pouze změnil z oficiálního na neoficiální, objevují kouzlo jednání podle principu rovný s rovným. Lidská důstojnost tak globálně narůstá a s ní i energie svobodných lidí. OPPT (One People Public Trust) přináší právní zakotvení nezcizitelného práva každého člověka na osobní odpovědnou svobodu a lidskou důstojnost ve své materiální a duchovní oblasti.

Co se tedy 26. července 2023 stane? Ať to bude cokoli, bude to silný signál ke globální ekonomické a bezpečnostní reformě, známé jako GESARA. Tím se také začnou spouštět jednotlivé národní reformy NESARA. Dosavadní moc je již tak bezmocná, že tomu nemůže ani zabránit ani uniknout osobní odpovědnosti. To se týká všech, kdo Zlo páchali nebo tomuto páchání napomáhali.

To dává sílu všem osvobozujícím se lidským duším, jež se násobí v kolektivním národním vědomí lidské sounáležitosti. To je tím katalyzujícím prvkem v čase nadcházejícího svátku svaté Anny. Moje babička byla Anna. Byl to člověk nesmírné lásky chované k lidem a zvláště k dětem. Já s vděčností a velkou pokorou přebírám od ní štafetový kolík, který jako člen Aliance GESARA ponesu do té doby, dokud se společně nestaneme lidmi s lidskou duší, hrdí na své lidství a pokorní před Stvořitelem, jemuž jsme vděční za naše lidské bytí.

A tak se dohoda bytostí lidského rozměru stává dohodou nás všech, kdo žijeme na této planetě i mimo ni. Takové dohody je totiž nejvyšší čest dodržovat, neboť vyvěrají z přirozené podstaty nedělitelného lidského práva na život, lásku a vzájemnost. Svatá Anno, však víš...

středa 28. června 2023

Letní mámení - poslední?

A je tu opět léto. Čas vystavit své fyzické tělo slunečním paprskům a ponechat starosti daleko za hlavou. Energii je třeba nabírat, ne ji krást či nechat si ji krást. Kolik energie stojí upadající Temnotu udržovat zdání, že vše je při starém? Tohle mámení je to poslední, jehož je schopna.

Pravda definitivně vítězí. Zlo se zmítá v posledních křečích a ti, kdo mu propadli, již alespoň tuší, že se blíží jejich konec. Tíha svědomí či karmy je již nesnesitelná. Kdo se ještě stihne zachránit vyjevením pravdivé skutečnosti a odepřením všeho nelidského v sobě? Je poslední příležitost, jak tenhle zločinný spektákl konečně dohrát a již nikdy neopakovat. Zdání klame a uzavírání se do individuálních skořápek ega je to nejhorší, co můžeme v současnosti udělat. Rozdávejme to nejlepší, co v nás je a nebojme se, že o to přijdeme - dávat znamená přijímat volnou energii. A tak rozdávejme lásku, ohleduplnost, přátelství, radost a dobrou náladu. To z nás činí skutečné lidské bytosti, které neklamou sebe ani jiné.

Prezentační technologie dosavadní moci, jež se stala nemocí lidstva, selhávají. Počínaje Kubrickovým videem o přistání Američanů na Měsíci přes v Hollywoodu předtočené video pádu WTC a budovy CIA č. 7 9. září 2001, klony vydávané za reprezentanty států až po chystané hologramy mimozemské invaze. Ne že by naše země byla jediným ostrůvkem života v naší galaxii, ale proč se bát, když nám skutečná galaktická federace přináší vrcholné lidství a univerzální zákony Všehomíra? Ti temní již byli ze zemského povrchu a z jeho podzemí vypuzeni a ochranný kordon na orbitě funguje jako karanténa a štít současně. Nic, co by k nám přišlo shůry a mohlo škodit, je již bez šancí. Proto se nebojme, pokud to globální vrchnost v poslední křeči ještě jednou zkusí - jsme posíleni prohlédnutím covidfrašky a víme, že definitivní očlověčení se nezadržitelně blíží.

Dlužníci, kteří jsou zahnaní do kouta bez zdrojů na splácení svých dluhů, do nichž spadli vesměs ne zcela vlastní vinou, čeká jubileum. Toto biblické oddlužení ovšem postihne ty, kteří se cítili ve své věřitelské pozici nepostižitelní a zcela v bezpečí. Bankéři stojí před existenční otázkou - jak se lidsky adaptovat na novou situaci. O lichvářích ani nemluvě, ti mohou rovnou zavřít krám.

Jubileum je prvním krokem nástupu globální dohody GESARA. Přerozdělení peněz jubileem bude následováno přerozdělením peněz od usvědčených zločinců proti lidskosti - od kabaly chazarských mafiánů v nejvyšších globálních mocenských pozicích i s jejich nohsledy. Náhlé mizení některých "osobností" a jejich klonů s tříletou životností je již na pořadu dne. A místní vrchnosti upsané duše začnou mizet též. Komu budou ti Rakušanové, Černochové, Pavlové a mnoho další i na méně viditelných pozicích chybět? Nám, normálním lidem jistě ne a my jsme převážnou částí české populace. Mimochodem, pročpak některé centrální banky tak usilovně nakupují zlato?

Jen to zkuste, spolupachatelé zločinů proti lidskosti, pokračovat v mámení! Pro nás již neexistujete a neřídíte nás. Jsme lidé, a jako takoví se řídíme pouze svým svědomím v rámci mravních principů. Nás neuplatíte a nevykolejíte jakkoli sofistikovaným představením. My víme, co jste zač, čemu sloužíte a proč se vaše moc hroutí. Nás nezlomíte falešnými soudy ani zvůlí některých zkorumpovaných soudců a státních zástupců. Končíte! My vás nepotřebujeme, to vy jste potřebovali nás jako zlodějský zdroj energie! Člověčina nepáchne, zato vy a váš hroutící se mocenský systém páchne na sto honů! Až uzrají švestky, půjdete pykat za své zločiny! Tak se i stane, neboť je to vůle Stvořitele a jeho bytostí.

Ano, my, lidské bytosti s lidskou duší jsme tím, co se nazývá lidská civilizace. To my jsme nositelé lásky, mravnosti a touhy po vyšším poznání a vibrační frekvenci. Buďme na tuto naši životní cestu hrdí a současně k ní pokorní. Pouze ti z nás, kteří dokáží sdílet a rozdávat své lidství, mohou žít trvale, třebaže v různých tělesných schránkách. Proto nehleďme na to, co není lidské a inspirujme se tím, co je nanejvýše lidské. Pak budeme moci užívat všech radostí, jež takový fyzicky zdravý a duševně bohatý život přináší. K tomu nám pomáhej Stvořitel...

pondělí 29. května 2023

Letní očistná bouře

Když to jinak nejde...

Májové dny končí a láska si hledá další lidské bytosti. Tak se k nám vrací lidská duše. Bez ní jsme pouhá zvířata démoni či zombie. Ale my jsme přece lidé a to jsou láskyplní živí tvorové! Takže kdo jste se nechali stvůrou temnot omámit a vzýváte nepřátelství, nenávist a boj, vězte, že máte poslední příležitost k polidštění. Pak nastane to, co nastává vždy, když se nahromadí pnutí a padlí lidé i andělé jsou již navždy pro tento svět i pro vzestup ztraceni.
 
Padlí lidé se stávají zrůdami, které nenávidí jiné lidi a pro vlastní prchavý prospěch jim berou jejich energii, jejich svobodu a životy. Psychopaté, řekl by psycholog či psychiatr, kdyby mohl. Jenže psychopaté se všemi silami snaží zabránit tomu, aby byli po právu dle svého chování označeni jako psychopaté. Zavádějí proto cenzuru i do oblasti profesní terminologie. Ale tím se netrapme.

Za tři neděle a dva dny tu máme astronomické léto. Do léta vstoupíme s vědomím, že boží soud není biblické blouznění, ale to, co muselo zákonitě nastat. Namísto posilování lidského vědomí a usilování o opětovné nabytí lidské duše se část populace Země oddala temnému programu a dovolila, aby jí byly lidské vědomí a lidská duše odebrány, některým zjevně navždy. Takoví hrozí zničením Země a lidstva, přesněji, zničením živé planety a její transformací v umělou oběžnici při sotva desetinové populaci, jako by z oka vypadla hvězdě smrti. O tvrdé diktatuře na ní panující ani nemluvě.

V oblastech, kde se u lidí uchovala lidská duše, se aktivizovalo vědomí těchto lidí a ti vedou ostatní k lidskosti a ke společné souladné prosperitě. BRICS+ je formálním sdružením na tomto základě, a proto je o něj stále větší zájem. Nikoli však v zemích euroatlantického systému, kam, bohužel, je naší vrchností řazena i naše vlast. Euroatlantický systém je zcela podřízen temným silám, oněm zrůdám v nejvyšších globálně řídicích pozicích.

Zrůdy nemohou žít mezi lidmi, natož je řídit. To se vymyká všem přírodním zákonům (zákonům Země) a zákonům Galaxie. Z této pozice vychází rozhodnutí Stvořitele o eliminaci všeho, co nelze vrátit k lidskosti. Proto vede vzdělané a vědomé lidi k ustavení vlastního tribunálu, na němž budou soudit podle vyšších zákonů všechny zrůdy v lidském hávu ze zločinů proti lidskosti. Tento tribunál se tak stává oním božím soudem, neboť již nezáleží na tom, co si který právník myslí, čím nebo kým se řídí a komu straní. Zde již zavládnou boží přikázání a univerzální zákony Země a Galaxie, jež jsou vzájemně ve shodě.

Co to znamená? Znamená to, že lidé s lidskou duší a vědomím budou osvobozeni. Znamená to, že lidé, u nichž lze nalézt prvky lidskosti, budou opět polidštěni a své lidské duše a vědomí opět nabudou. Znamená to, že všechny zrůdy v lidském hávu a všichni jejich pomocníci budou sdílet osud všech těžkých zločinců bez možnosti návratu v jakékoli formě. Znamená to, že se konečně budeme chovat tak, jak se na člověka sluší a patří a nic a nikdo nám v tom nebude moci bránit. Lidská populace na Zemi tak změní své životy v lidsky vzájemné, laskavé a nezištně tvořivé ve prospěch všech. Všechny soutěže se změní v soutěže o nejlepší řešení pro všechny, o nejlepší nápady na zdrojově stabilní a úsporné hospodářství a o nejlepší průvodce na cestě k plné lidskosti, kteří budou ostatní díky svým schopnostem a lidskosti vést. My, vědomí lidé, máme připraveny všechny potřebné strategie, postupy a energetický potenciál k provedení systémové změny v souladu s probíhající změnou globální.

Darmožrouti a parazité se buď rychle změní ve spolutvůrce nebo budou eliminováni tak jako ti, kteří je k darmožroutství a parazitování přiměli a nesou plnou odpovědnost. Vysoce energetické stavy vědomých lidských a galaktických bytostí při napojení na energetické centrum nedovolí zvrátit tento vývoj k lidskosti ani proniknout na Zemi těm, kteří jsou pravým opakem lidí, byť přijímají naši podobu. 

Nás, vědomé vlastence, čeká celá řada úkolů, jež vnímáme jako nezbytné kroky k dosažení konečného cíle. Těmito kroky jsou zejména:

  • Vlastní zdroje pro vlastní potřebu dané země, přebytečné k nabídce tam, kde se jich nedostává (soběstačnost).
  • Zrušení vlády a jejích institucí, zrušení politiky a míst kariérních politiků (depolitizace).
  • Zrušení všech současných zákonů a soudů a přechod na jednoduché přírodní a galatické zákony pochopitelné každému (nová Ústava, soulad s božím záměrem).
  • Eliminace obchodních řetězců a jejich náhrada přímým volným prodejem výrobků a služeb jejich tvůrci spotřebitelům (demerkantilizace).
  • Eliminace současného krachujícího finančního systému a jeho náhrada dočasným systémem zaručených směnných prostředků, dokud nebude dosaženo rovnováhy mezi zdroji, tvorbou z nich a životními potřebami (definacializace).
  • Vytvoření podmínek pro nenákladný lidsky důstojný život každého člověka (humanizace).
  • Využití užitečných technologií bez rizika jejich zneužití (kvantové, volné a  obecně dostupné energie a technologie).
  • Odstranění veškeré dosavadní vojenské a soukromé výzbroje s vědomím funkční domobrany v podmínkách světového míru a mezilidské vzájemnosti (demilitarizace).
  • Odstranění zrůd a jejich (zkorumpovaných) pomocníků z vládních a řídicích pozic (zmravnění a profesionalizace vedení).
Pochopitelně že jsou uvedeny pouze nejdůležitější body, aniž by dosavadní zrůdy mohly zjistit detaily a bránit jejich provedení. Proto je ale nezbytné, aby letní bouře smetla z planety Země vše, co brání všeobecnému rozvoji lidství. Jak je všeobecně známo, každá bouře pročistí ovzduší ozonem, svlaží vyprahlou půdu i živé tvory na ní a v ní a projasní oblohu a umožní Slunci konat to, co mu přísluší. Nebojme se proto takových bouří. Nebojme se ani rachotu, který vydává hroucení současného globálního finančního systému, hroucení zrůdného kyjevského režimu i hroucení naší vrchnosti, i když to nemusí vypadat nijak pozitivně. Prostě, člověk je oprávněn k jedinému boji, a to k boji s Ďáblem, vrcholnou nelidskou zrůdou, a s jeho uctívači (ChM) a pomocníky (mnohé vlády a vládnoucí nepolitické struktury).

Letní bouří smeťme naši vrchnost, lidé v jiných zemích budou činit totéž. Navazujme přátelské vztahy s každým, kdo se snaží o totéž a přesvědčujme ostatní o výhodnosti takových vztahů pro všechny strany. Zrůdy a jejich pomocníci patří před tribunál a my jsme hrdí a nebojácní svědci jejich zločinů proti lidskosti. K tomu nám dopomáhej Stvořitel.

 Rok 2024 - rok přelomových změn Světlo vítězí Je již konec ledna 2024 a globální mafiánská elita již pomalu přiznává porážku. Je to patrné ...